เปิดอบรมโครงการสัมมนา เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการใช้บริการในศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม 4.0 Industry Transformation Center : ITC ระดับจังหวัด

s__96665605