วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30น. คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โดยมี คุณ ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะฯในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ สุรินทร์ สินรัตน์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ คุณ ประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุญาต โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”สร้างการรับรู้การใช้บริการในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ๔.๐ Industry Transformation Center : ITC ระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดยมีนาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมทั้งคณะฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมวังแก้ว อาคารออดิทอเรียม บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สำนักงานระยอง