วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ คุณ ประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเอสเอ็มอีประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีประกาศใช้แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรม กิจกรรมเยี่ยมชมดูงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะ(ระยองโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน) โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานต้อนรับคณะดูงานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด