วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. คุณ สงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และ หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ สมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 5/2563 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองวาระปี 2563-2565 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องสร้อยทองโรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ ปกครอง ชาญโลหะ คุณ สุริยนต์ วันเพ็ญ และ คุณ เสนาะ รอดระหงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือและขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและคุณ ปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และหารือร่วมกันในประเด็นพัฒนาของโครงการและศึกษาผลกระทบจากที่มีประเด็นเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สทร.