คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จ. ระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 25 ธค.62

วันอังคารที่ 24 ธ.ค พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1 พ.ศ. 2562-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ คณะวิจัย ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ สุรินทร์ สินรัตน์ และ คุณ สุนทร คงสุนทรกิจกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ สุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา และ คุณ สุรินทร์ สินรัตน์ ร่วมประชุมการตรวจติดตามประเด็นการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระยองของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 8 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง