วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ สุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา และ คุณ ประเทือง วงซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยองภาคสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 7 คน ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดอบรมในหลักสูตรที่ 25 “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยมีคุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรม พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมการเปิดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 39 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี