สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค (Regional Economic Development 2017)

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค (Regional Economic Development 2017) วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e2 %e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e3 %e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e4

ประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 6/2560

นายประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 -15.00 น. ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a51

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดระยอง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยอง

%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a31 %e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a32 %e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a33

ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระยอง วันที่ 14 มิถุนาย น 2560 เวลา 9.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%903 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%901 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%902

ประชุมและร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยองและคณะกรรมการ ร่วมประชุมและร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%883 %e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%882