วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดควบคุมโรคระบาด เรื่องมาตรการต่างๆที่ทางจังหวัดจะออกมาบังคับใช้เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร สถานออกกำลังกาย ศาสนกิจต่างๆ ฯลฯ ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายเสนาะ รอดระหงส์ , นายปกครองชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายศุภทรรศ สาพิมาน กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมติดตามการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางป้องกันแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายทหารนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่2/2563 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. คุณ สงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ สุรพล สุทธจินดา คุณ สุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร.) จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยองชั้น 2 หน้าดิโอโซนหมู่บ้านเพลินใจ 5

วันที่ 16 มีค.63 เวลา 9.00 น. คุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ. ระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ณ รร.ระยองซิตี้