เปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก