เชิญอบรมหลักสูตร “คดีแรงงานสำหรับผู้บริหารกับการระงับข้อพิพาท โดยวิธีการไกล่เกลี่ย”