วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ สมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 5/2563 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง