อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ

ด้วยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ” ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2560 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และหลัการทำงานการควบคุมหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าอบรมดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ท่านละ 6,420 บาท ผู้ประกอบการทั่วไปท่านละ 7,490 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับจำนวน 70 ท่าน/รุ่น หากสนใจสามารถส่งแบบตอบรับมาทางอีเมล์ warinee.aum@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 038-619016 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560

boiler %e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ba %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%baboiler