หารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนและบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะลตะวันออก กับคณะจากกรมทรัพยากรน้ำ

20 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนและบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะลตะวันออก กับคณะจากกรมทรัพยากรน้ำ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

19-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b32 19-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b31