วันอังคารที่ 24 ธ.ค พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1 พ.ศ. 2562-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี