วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ ปกครอง ชาญโลหะ คุณ สุริยนต์ วันเพ็ญ และ คุณ เสนาะ รอดระหงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือและขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง