วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ที่ปรึกษาบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ” ณ ห้องประชุมสร้อยทอง3-4 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง