วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจัดการประชุมคณะบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยอง โดยประชุมผ่านระบบ zoom ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง