วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดอบรมในหลักสูตรที่ 25 “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยมีคุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรม พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมการเปิดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 39 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี