วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัทไออาร์พีซี จำกัด ณ ห้องประชุมปทุมวรรณ ชั้น3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง