วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีประกาศใช้แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง