วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”สร้างการรับรู้การใช้บริการในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ๔.๐ Industry Transformation Center : ITC ระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง