วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองครั้งที่ 2/2563 ผ่านโปรแกรม zoom โดยทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมได้มีมาตรการคัดกรองจุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าร่วมประชุม และได้มีการรายงานสถานการณ์ Covid-19 ในจังหวัดระยอง โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง