วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2562 โดยมีวาระสำคัญก่อนประชุม เรื่อง พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 โดย คุณ สุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฏหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม