วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและคุณ ปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และหารือร่วมกันในประเด็นพัฒนาของโครงการและศึกษาผลกระทบจากที่มีประเด็นเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สทร.