วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริษัทแอสแพน แอร์โรเจล ( aspen aerogels , Inc) ได้ร่วมกันจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและการลดผลกระทบในกระบวนการผลิต สำหรับการเลือกใช้ฉนวนเทคโนโลยีสมัยใหม่ “ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด