วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2563 ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง