วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง