วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. คุณสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง พร้อมด้วยรองประธานสภาฯ ระยอง ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย คุณสุริยน วันเพ็ญ, คุณสงวน แสงวงศ์กิจ, คุณปกครอง ชาญโลหะ และคุณเสนาะ รอดระหงษ์ ที่ปรึกษาสภาฯ ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.ระยอง) ณ หอการค้า จ.ระยอง