วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่2/2563 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง