วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. คุณ สงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ สุรพล สุทธจินดา คุณ สุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร.) จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยองชั้น 2 หน้าดิโอโซนหมู่บ้านเพลินใจ 5