วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2563 เพื่อตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำภายในจังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง