วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (เพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขในเขต EEC ) ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง