ร่วมสนทนากลุ่มเพื่อการติดตามประเมินผลการนำนโยบาย”เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ

s__88170500