ร่วมประชุมหารือและระดมความคิดเห็น เรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลจังหวัดระยอง

s__100425738