ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานบริเวณรอบศูนย์กำจัดขยะ