ร่วมการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงฯ

s__81920007