ฝ่าย EEC สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังเรื่องรถไฟเชื่อมอู่ตะเภาระยอง

s__72278022