ฝึกอบรมโครงการยกระดับบุคลากรของสถานประกอบการในจังหวัดระยองของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน

s__84181005 s__84181006