ประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

s__96436229