ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถี่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (พ.ศ.2561-2564)

18 กรกฏาคม 2560 นายประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถี่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (พ.ศ.2561-2564) เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 18-%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%991 18-%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99318-%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%992