ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

S__6070281