ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

s__47513605