ประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยองครั้งที่ 2/2562