ประชุมหารือแนวทางในการผลักดันสมาชิกสภาอุตสาหกรรมเข้าโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

s__73613315