ประชุมหารือเพื่อจัดทำรายงานการทบทวนสถานการ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

s__76570749