ประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาฯเพื่อกำหนดหลักสูตรการจัดการฝึกอบรมในปี 2562

s__50323458