ประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ 13 มิถุนายน 2560  เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมระยองซิตี้ และร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนจังหวัดระยองที่มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%8715 %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%8716 %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%872