ประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2560(11)

31 กรกฎาคม 2560 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2560(11) เวลา 9.30 – 11.00 น. ณ ห้อง gs1 room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

31-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%841 31-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%842 31-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%843 31-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%844