ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณะผู้วิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระยะ 3ปี (พ.ศ.2562-2564)

s__90259461