ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค

s__75063310